Общи условия за използване на GADGETS.BG

 

Раздел I. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

1. По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

1.1. „Уебсайт” или „Сайт” е обособено място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

1.2. „Интернет страница” („Страница”) е съставна и обособена част от уебсайт.

1.3. „Електронна поща” е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през Интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи.

1.4. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.5. „IP Адрес” е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.6. „Услуга/и” на сайта включват:

1.6.1. достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

1.6.2. покупки на стоки от Интернет магазина, част от този сайт;

1.6.3. създаване и персонализация на Потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до Интернет магазина на сайта;

1.6.4. получаване на e-mail бюлетини от регистрираните Потребители на сайта.

1.7. „Потребител” е всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

1.8. „Клиент” – дееспособно физическо лице (навършило 18 години и непоставено под запрещение) или юридическо лице, което е регистрирано в GADGETS.BG или извършва покупка от Интернет магазина и се е съгласило с настоящите Общи условия.

1.9. „Клиентски профил” – информация за Клиента (имена или търговска фирма, адрес (град, област), пощенски код, телефон, е-mail адрес, Единен идентификационен номер (ЕИК), Идентификационен номер по ЗДДС, МОЛ и др.), предоставена от последния при попълването на регистрационен формуляр и съхранявана от Интернет магазина за целите, посочени в настоящите Общи условия.

1.10. „Потребителско име” е посочена от Клиента при регистрацията му в GADGETS.BG поредица от букви и/или цифри, посредством която той се индивидуализира в GADGETS.BG.

1.11. „Парола” е избран от Клиента код от букви, цифри и/или символи, който заедно с Потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможност за достъп до Клиентския му профил, за извършване на валидни заявки за покупка на предлаганите в GADGETS.BG стоки и за достъп до услуги, за ползването на които се изисква регистрация.

1.12. „Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

1.13. „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.

1.14. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

1.15. „Случайно събитие” е непредвидимо към момента на подаване на поръчката за покупка обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението й обективно невъзможно.

1.16. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

1.17. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и други, нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите Потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

 

Раздел IІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

2. Настоящият документ урежда Общите условия за ползване на интернет сайта GADGETS.BG (наричан по-долу Сайта). Те имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на Сайта и „Финанс-БГ” ЕООД (наричано по-долу Продавач, Доставчик). „Финанс-БГ” ЕООД предоставя на Потребителите на сайта възможност за закупуване на предлаганите през интернет магазина стоки чрез отправяне на поръчка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Потребителите на настоящите Общи условия.

2.1. Потребителите следва внимателно да прочетат и да се запознаят с Общите условия за използването на услугите, предоставени от GADGETS.BG.

2.2. Използването на услугите от сайта означава, че Потребителят се е запознал с Общите условия, както и че е съгласен с тях. Тези правила обвързват всички Потребители. Ако не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте този сайт.

2.3. Чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия за ползване на GADGETS.BG” и натискане на виртуалния бутон „Продължи”, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра, ползван от „Финанс-БГ” ЕООД, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „Финанс-БГ” ЕООД може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. При регистрация на Клиент – юридическо лице, изявлението по тази точка се извършва от законния му представител.

2.4. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес https://www.gadgets.bg/terms-conditions по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

3. „Финанс-БГ” ЕООД има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите използват сайта. Правилата, по които се извършва това са отделени в отделен документ: Политика за поверителност и защита на личните данни на GADGETS.BG. Този документ представлява неразделна част от настоящите Общи условия и с приемането им, посетителите, респективно клиентите се счита, че приемат и Политиката за поверителност и защита на личните данни на сайта. Текстът на Политиката за поверителност и защита на личните данни на GADGETS.BG е достъпен в Интернет на адрес: https://www.gadgets.bg/privacy-policy-cookie-restriction-mode по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

4. „Финанс-БГ” ЕООД управлява този Сайт от офиса си в гр. София, България. „Финанс-БГ” ЕООД не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен.

5. Съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за електронната търговия и чл. 49, ал. 2 от Закона за защита на Потребителите (ЗЗП) сме длъжни да предоставим свободно на Потребителите следната информация:

5.1. Haимeнoвaниe нa Дocтaвчиĸa: „Финанс-БГ” ЕООД;

5.2. Ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: Бългapия, гр. София, ул. „Кумата” №75Е, вх. Б;

5.3. Aдpec зa yпpaжнявaнe нa дeйнocттa и aдpec зa oтпpaвянe нa жaлби oт пoтpeбитeли: Бългapия, гр. София, п.к. 1616, ул. „Кумата” №75Е, вх. Б;

5.4. Дaнни зa ĸopecпoндeнция: Бългapия, гр. София, п.к. 1616, ул. „Кумата” №75Е, вх. Б., адрес на електронна поща: info@gadgets.bg; телефон: +359 88 2422660;

5.5. Данни за впиcвaнe в търговски peгиcтър: EИK 131473696; Hoмep нa aдминиcтpaтop нa личнитe дaнни: № 256145;

5.6. Haдзopни opгaни:

5.6.1. Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe

Aдpec: 1000 гp. Coфия, пл."Cлaвeйĸoв" №4A, eт.3, 4 и 6,

тeл.: (02) 980 25 24

фaĸc: (02) 988 42 18

гopeщa линия: 0700 111 22

Уeб caйт: www.kzр.bg  

5.6.2. Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни

Aдpec: гp. Coфия, yл. „Πpoф. Цвeтaн Лaзapoв” № 2,

тeл.: (02) 940 20 46

фaĸc: (02) 940 36 40

е-mаіl: kzld@gоvеrnmеnt.bg, kzld@срdр.bg

Уeб caйт: www.срdр.bg

5.7. Peгиcтpaция пo Зaĸoнa зa дaнъĸ въpxy дoбaвeнaтa cтoйнocт № ВG131473696

5.8. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт. „Финанс-БГ” ЕООД не носи отговорност, в случай че посочената от производителя, вносителя или дистрибутора информация за характеристиките на съответната стока е невярна или неточна.

5.9. Цената на стоките е изписана на страниците за представяне на съответния продукт и е крайна - включва ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

5.10. Начините и сроковете за доставка на поръчани от Интернет магазина стоки са подробно описани на страница "Информация за плащане и доставка". Законовият срок за доставка е 30 дни.

5.11. Стойността на транспортните разходи за доставка НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките и могат да бъдат намерени на страница "Информация за плащане и доставка".

5.12. „Финанс-БГ” ЕООД не налага никаква допълнителна стойност при използването на предоставените средства за комуникация с Потребителите.

5.13. Плащането на стоките е съобразено с чл. 93 ал. 1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

5.14. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

5.15. Въпреки, че се стремим да не обявяваме за продажба стоки, които нямаме в наличност е възможно да се получи така, че количеството на поръчаните артикули да е изчерпано. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, „Финанс-БГ” ЕООД, в рамките на 5 работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента - посредством обаждане по телефон на посочения в регистрационния формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес - за изчерпването на стоката и за възможността да изчака следващо зареждане или да промени поръчката по свое желание. В случай, че е направено плащане и Клиентът не желае да изчака следващо зареждане или да промени поръчката си, заплатената сума за поръчаните продукти ще му бъде възстановена в рамките на 5 работни дни след получаване на обратна връзка от Клиента.

6. Πoтребителите ce cъглacявaт, чe цялaтa изиcĸyeмa oт Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe инфopмaция мoжe дa бъдe пpeдocтaвянa чpeз интepфeйca нa Сайта или eлeĸтpoннa пoщa.

7. Право на отказ от стоката: всеки Потребител по смисъла на Закона за защита на Потребителите има право да се откаже от поръчаните стоки в рамките на 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, в случай че не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката и че е във вида, в който е получена и условията по чл. 55 от ЗЗП. Отказът се осъществява посредством стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6 от ЗЗП. Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.

7.1. В случай, че Потребителят упражни правото си по чл. 55 на ЗЗП, той следва да изпрати заявление за отказ и да върне стоката с ненарушена цялост и запазен търговски вид на адреса на магазина на „Финанс-БГ” ЕООД, от който е изпратена.

7.2. Крайният срок се смята за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

7.3. „Финанс-БГ” ЕООД се задължава да възстанови платените от Потребителя суми, включително разходите за доставка, в срок до 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от стоката. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените стоки или до получаването на недвусмислено доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

7.4. „Финанс-БГ” ЕООД няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

7.5. „Финанс-БГ” ЕООД възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция. Потребителят може да изрази изричното си съгласие за използване на друго платежно средство. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

7.5.1. плащанията, направени по банков път, с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането (или свързаната със съответната карта сметка);

7.5.2. плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента;

7.5.3. плащанията, направени чрез система за електронни разплащания – чрез възстановяване на сумите по сметката на Клиента в съответната система;

7.5.4. плащанията по потребителски кредити – след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредитите – най-често по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от финансовата институция, отпуснала кредита;

7.5.5. Транспортните разходи по връщане на стоката са за сметка на Потребителя.

7.5.6. Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

7.5.7. При явно несъответствие на стоката със заявената и с характеристиките посочени в съответната страница, Доставчикът възстановява на Потребителя цялата платена сума, включително транспортните разходи платени от Потребителя за придобиване на стоката и в срок от 14 дни от получаване на върнатата стоката, и ненарушаване на търговския й вид и опаковка или при желание от страна на Потребителя, и отправено писмено искане я заменя със съответстваща на заявената като разходите за доставка са за сметка на Доставчика.

7.5.8. B cлyчaй дocтaвĸa нa cтoĸи, ĸoитo ce дocтaвят пpoмoциoнaлнo зaeднo c дpyги cтoĸи в ĸoмплeĸт (т.нap. bundlе cтoĸи), пpи yпpaжнявaнeтo нa пpaвoтo нa oтĸaз нa Πoтpeбитeля пo тoзи члeн и изиcĸвaниятa нa Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeля, нa Πoтpeбитeля ce възcтaнoвявa cъoтвeтния нaмaлeн paзмep нa индивидyaлнa цeнa нa cтoĸaтa ĸaтo ce взeмe пpeдвид цената на невърнатата cтoĸа в eлeĸтpoнния мaгaзин, ĸoгaтo нe ce ĸyпyвaт зaeднo (т.e. сумата, която ще бъде върната е разликата между общата стойност на промоционалния комплект и стандартната цена на невърнататата стока).

7.5.9. B cлyчaй нa yпpaжнявaнe нa пpaвoтo нa oтĸaз се cчитa, чe Πoтpeбитeлят e yпpaжнил и пpaвo нa oтĸaз пo oтнoшeниe нa бoнyc cъдъpжaниeтo, пpинaдлeжaщo ĸъм cтoĸaтa, когато към даден продукт се предоставя безплатен допълнителен продукт.

7.5.10. В случай на упражняване на правото на отказ и направена отстъпка на база сума на поръчката, вкл. безплатна доставка, нa Πoтpeбитeля ce възcтaнoвявa cъoтвeтния нaмaлeн paзмep нa индивидyaлнa цeнa нa cтoĸaтa ĸaтo ce взeмe пpeдвид тази допълнителна отстъпка (т.е. сумата, която ще бъде върната е разликата между платената сума и стандартната цена на невърнататата стока, увеличена с разходите за доставка, каквито биха били при поръчване само на невърнатите продукти).

7.5.11. Heзaвиcимo oт гopнитe xипoтeзи, Πoтpeбитeлят ce зaдължaвa дa въpнe cтoĸaтa в тъpгoвcĸи вид, ĸoйтo пoзвoлявa пocлeдвaщaтa й пpoдaжбa, ocвeн aĸo paзoпaĸoвaнeтo нa cтoĸaтa вoди дo oчeвиднo нapyшaвaнe нa тъpгoвcĸия вид нa cтoĸaтa, ĸaтo нo нe caмo paзpyшимa ĸyтия, xepмeтичecĸи oпaĸoвĸи и дpyги cxoдни cлyчaи. B cлyчaй нa нapyшeн тъpгoвcĸи вид нa cтoĸaтa, Продавачът имa пpaвo пo cвoя пpeцeнĸa дa oтĸaжe дa пpиeмe oтĸaз oт дoгoвopa или дa нaчиcли нa Πoтpeбитeля paзxoди зa възcтaнoвявaнe нa cтoĸaтa в тъpгoвcĸи вид.

7.6. При получаване на пратката Клиентът трябва да провери съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърне към куриера за протокол за увредена пратка и да уведоми Доставчика. Aĸo Клиентът нe yвeдoми Дocтaвчиĸa cтoĸaтa ce cмятa зa oдoбpeнa ĸaтo cъoтвeтcтвaщa нa изиcĸвaниятa, ocвeн зa cĸpити нeдocтaтъци.

8. Публикуването на основните характеристики и на цената на стока в GADGETS.BG е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях, по описания в чл. 12 от настоящите Общи условия начин.

 

Раздел IIІ. ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

9. „Финанс-БГ” ЕООД, като създател и собственик на този интернет сайт, Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Сайт, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена.

10. Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този сайт, са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

11. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта GADGETS.BG (включително наличните бази данни), принадлежат на „Финанс-БГ” ЕООД или на съответно указаното лице и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

12. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, Клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси, независимо дали носителят на съответните права е „Финанс-БГ” ЕООД или трето лице.

13. В страниците на този интернет сайт е предвидена възможност Потребителите да публикуват мнения относно предлаганите стоки. „Финанс-БГ” ЕООД не поема по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация и коректността й. Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от Потребителите, които са публикували информацията. „Финанс-БГ” ЕООД си запазва правото да изтрива мнения, които не са по темата или не са на български език, както и да премахва връзки към външни сайтове.

14. Наличните препратки от този Сайт към уеб сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за Ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. „Финанс-БГ” ЕООД не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин „Финанс-БГ” ЕООД по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица, нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

15. Вие можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само при спазването на следните правила:

15.1. сайт с препратка към GADGETS.BG може да сочи към съдържание на GADGETS.BG, но не и да го копира;

15.2. не трябва да създават рамки на браузъра или граници около съдържание на GADGETS.BG;

15.3. не трябва да посочва неявно, че GADGETS.BG налага или препоръчва него или продуктите му;

15.4. не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на GADGETS.BG;

15.5. не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи.

16. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, с които нарушават законите на Република България и общоприетите правила за комуникация, да извършват злоумишлени действия в т.ч. неоторизиран достъп до сайта, софтуер, мрежи, компютри и други устройства, както и всички опити за разпространение на вируси и други компютърни програми, които са проектирани за причиняване и нарушаване на каквито и да било права и интереси на трети лица. Потребителите на сайта нямат право да го претоварват с фиктивни заявки.

17. Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с Потребителите на Уебсайта, които не са извършили регистрация на Интернет сайта („Нерегистрирани Потребители”), като техните права са ограничени по отношение на Клиентския профил. Всичките информационни и търговски услуги, и ресурси на Сайта GADGETS.BG са достъпни за нерегистрирани потребители.

 

Раздел IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

І. Права и задължения на „Финанс-БГ” ЕООД

18. „Финанс-БГ” ЕООД се задължава:

18.1. да прехвърли на Клиента собствеността на заявената стока;

18.2. да достави в срок заявената стока;

18.3. да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

19. „Финанс-БГ” ЕООД има право:

19.1. по всяко време и без предупреждение да прави промени в съдържанието на Сайта, в това число услуги и цени;

19.2. да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от дадена поръчка по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи „Финанс-БГ“ ЕООД уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на стоката или услугата;

19.3. да инсталира върху компютрите на Клиента бисквитки (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му;

19.4. да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси, и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на „Финанс-БГ” ЕООД, включително да поставя такива електронни препратки и рекламни банери в Клиентския профил на Клиента;

19.5. да изпраща търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

20. „Финанс-БГ” ЕООД няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и GADGETS.BG, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на уебсайта. „Финанс-БГ” ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на „Финанс-БГ” ЕООД (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с интернет свързаност и др.).

21. „Финанс-БГ” ЕООД няма задължението да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Клиента при ползване на услугите, предоставяни чрез GADGETS.BG.

22. „Финанс-БГ” ЕООД си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни услуги, достъпни чрез GADGETS.BG, след отправяне предизвестие чрез публикуване на съобщение в съответните Интернет страници в GADGETS.BG или в Клиентския профил на Клиента.

23. „Финанс-БГ” ЕООД има право по всяко време, по своя преценка да спира достъпа до и/или да премахва мнения, коментари, изображения и други материали, публикувани в GADGETS.BG от Клиента, когато последният ползва услугите, предоставяни чрез GADGETS.BG в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, добрите нрави или други приложими норми.

24. „Финанс-БГ” ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на Сайта, „Финанс-БГ” ЕООД има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени от Потребителя, ако има такива.

24.1. Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл. 66 ал. 2 от Закона за защита на потребителите.

25. „Финанс-БГ” ЕООД има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-продажба от разстояние, сключен чрез Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. В такива случаи то ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

ІІ. Ограничаване на отговорността

26. „Финанс-БГ” ЕООД полага грижа информацията в GADGETS.BG да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

26.1. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

26.2. „Финанс-БГ“ ЕООД полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, „Финанс-БГ“ ЕООД уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

26.3. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „Финанс-БГ” ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

27. „Финанс-БГ” ЕООД няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Клиента, нито, че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Клиентът декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че „Финанс-БГ” ЕООД не отговоря за евентуално причинени на Клиента при ползване на предоставяните услуга вреди, освен, ако са причинени от „Финанс-БГ” ЕООД умишлено или при проявена груба небрежност.

28. „Финанс-БГ” ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до GADGETS.BG, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на „Финанс-БГ” ЕООД, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

29. „Финанс-БГ” ЕООД не гарантира, че достъпът до GADGETS.BG ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на „Финанс-БГ” ЕООД.

30. Доколкото „Финанс-БГ” ЕООД не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, „Финанс-БГ” ЕООД не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.

31. „Финанс-БГ” ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством GADGETS.BG като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо „Финанс-БГ” ЕООД за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че в следствие на използването от потребителите на този Сайт, или материали от него от страна на Потребителя доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка оборудване или информация цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди, се поема от Потребителя.

32. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в GADGETS.BG и в Клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери, както и чрез електронни препратки, поставени на страниците на GADGETS.BG при публикуване на мнения, коментари и изображения на Клиенти, „Финанс-БГ” ЕООД не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. „Финанс-БГ” ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа или недостоверността на тези материали и съдържание.

33. „Финанс-БГ” ЕООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва GADGETS.BG.

34. Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя извлечената информация, „Финанс-БГ” ЕООД не отговаря за съдържанието на извлечената при използването на услугата "Търсене" информация.

35. „Финанс-БГ” ЕООД не носи отговорност, спрямо Клиента и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез GADGETS.BG.

36. Страните приемат, че „Финанс-БГ” ЕООД не носи отговорност за непредоставянето на услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на „Финанс-БГ” ЕООД с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги. В тези случаи „Финанс-БГ” ЕООД предварително уведомява Клиента за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на услугите.

37. „Финанс-БГ” ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

38. „Финанс-БГ” ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в интернет сайтове, към които настоящият Сайт съдържа препратки.

39. „Финанс-БГ” ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

ІІІ. Права и задължения на Клиента

40. Клиентът се задължава:

40.1. да посочи точен и валиден адрес на електронна поща, телефон, както и точен и валиден адрес за доставка, при подаване на заявка за покупка на стока;

40.2. да плати цената на заявената от него стока и разходите по доставката;

40.3. да получи стоката;

40.4. да не подава фиктивни или невалидни поръчки или друга невярна информация.

41. Клиентът има право на:

41.1. достъп в режим онлайн до GADGETS.BG, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „Финанс-БГ” ЕООД;

41.2. достъп до и корекция в режим онлайн на личните си и други данни, въведени в при регистрацията му или след това;

41.3. отказ от сключения във връзка с конкретна заявка индивидуален договор при условията на т. 7 от настоящите Общи условия и на чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

42. Клиентът се задължава при ползване на GADGETS.BG:

42.1. да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

42.2. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително права на интелектуална собственост;

42.3. да уведомява незабавно „Финанс-БГ” ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на GADGETS.BG;

42.4. да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват GADGETS.BG, както и да не използва GADGETS.BG по начин, предизвикващ спиране на нормалната работа на Уебсайта;

42.5. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в GADGETS.BG и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

42.6. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

42.7. Клиентът е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на потребителското име и паролата си, както и да не прави достояние на трети лица потребителското име и паролата си и да уведомява незабавно „Финанс-БГ” ЕООД в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му;

42.8. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

42.9. При публикуване на мнения, коментари, изображения и видео файлове Клиентът се задължава да не разполага на сървъра, ползван от „Финанс-БГ” ЕООД, да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица, включително чрез публикуване на електронни препратки към съответни сайтове или ресурси, информация, данни, текст, файлове, фотографии, графики, съобщения, както и всякакви други материали:

42.9.1. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

42.9.2. чието съдържание нарушава права или свободи на човека;

42.9.3. съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

42.9.4. с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;

42.9.5. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

42.9.6. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

42.9.7. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

42.9.8. които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от „Финанс-БГ” ЕООД;

42.10. При неспазване на задълженията по т. 42.1-9 „Финанс-БГ” ЕООД има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до Клиентския му профил и до съответната информация или материали, разположени или направени достъпни от Клиента на Интернет страниците на GADGETS.BG, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по т. 42.1-9 от страна на Клиента. В тези случаи, „Финанс-БГ” ЕООД има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

43. Клиентите имат право да пишат ревюта, коментари, въпроси и отговори. Те трябва да се отнасят за характеристиките и начина на употреба на дадения продукт или услуга. В момента на регистрацията им на Сайта, Клиентите дават на „Финанс-БГ” ЕООД неизключителен, постоянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и право на „Финанс-БГ” ЕООД да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.

44. Всеки Клиент, публикуващ ревю, коментар, въпрос или отговор в Сайта, се задължава да са спазва следните правила:

44.1. да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на съответния продукт или услуга, без да включва информация за цени, промоции, изпълнение на поръчка и други подобни, непряко свързани със самия продукт или услуга;

44.2. информация, която предоставя, да е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица;

44.3. да използва само български език и да пише на кирилица;

44.4. да не използва обидни изрази или такива, който могат да засегнат права на трето лице;

44.5. да не използва тази услуга за препратки или реклама на други фирми или продукти, за линкове към други сайтове;

44.6. да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;

44.7.  „Финанс-БГ” ЕООД си запазва правото да преглежда, редактира или премахва ревюта, коментари, въпроси и отговори, за да определи дали са спазени настоящите Условията за ползване. В случай, че се констатира многократно нарушение, е възможно и да се ограничи възможността на Клиента да публикува информация на Сайта без да е длъжно да се обосновава за това.

ІV. Обезщетения

45. Клиентът е длъжен да обезщети „Финанс-БГ” ЕООД за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети „Финанс-БГ” ЕООД и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

46. Клиентът е длъжен да обезщети „Финанс-БГ” ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, платени адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници и материали, които Клиентът е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от „Финанс-БГ” ЕООД услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

47. „Финанс-БГ” ЕООД е длъжен да обезщети Клиента за всички вреди, причинени от „Финанс-БГ” ЕООД умишлено или при проявена груба небрежност.

48. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице или на лице поставено под запрещение, отговарят за всички вреди, причинени от същото на „Финанс-БГ” ЕООД и на трети лица при регистрацията, при извършване на заявки за закупуване на предлагани в GADGETS.BG стоки или при ползване на други услуги, достъпни през Сайта.

 

Раздел VІ. УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА НА СТОКИ

49. Поръчването на поставените в кошницата видове и количества стоки става чрез натискане на бутона "Подаване на поръчката" в преглед на поръчката. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор Клиента и „Финанс-БГ” ЕООД. При поръчката Клиентът задължително посочва e-mail, телефон и точен адрес за осъществяване на доставка.

50. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за „Финанс-БГ” ЕООД не възниква задължение за нейното изпълнение.

51. Поръчките се приемат онлайн без прекъсване, като обработката им се извършва в делнични дни от 9.30 до 17.00 часа. Началото на обработката се разглежда като начало на срока за доставка.

52. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от валутата на плащане на поръчката.

53. Поръчаната стока се доставя на посочения от Клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Транспортните разходи, ако изрично не е упоменато друго, се заплащат от Клиента едновременно с цената на стоката. Поръчаната от Клиента стока се доставя в указаните при подаването на поръчката срокове. Доставката е до посочения от Клиента адрес при условие, че адресът е посочен точно и е валиден, както и че поръчката е потвърдена от Клиента.

54. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.

 

Раздел VІІ. ГАРАНЦИИ

  1. 55.  „Финанс-БГ” ЕООД предлага всички стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора, в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.

56. Гаранционните карти за продаваните на Сайта продукти са издадени от производителя, съответния дистрибутор или „Финанс-БГ” ЕООД. В тях се съдържат с всички детайли на сервизния център, който осигурява поправката в гаранционния срок.

57. Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

 

Раздел VІIІ. ПРОЦЕДУРА ПО ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ПОКУПКА

58. Поръчка за покупка се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия:

58.1. Клиентът има възможност да избира продукти и да ги добавя със съответните действия във виртуална "Кошница";

58.2. В "Кошницата" Клиентът определя количеството на стоките и продължава към попълване на личните данни за покупката чрез натискане на бутон „Плащане”;

58.3. Клиентът, попълва лични данни за поръчката - име, фамилия, е-mail, град, адрес, телефон, начин на плащане. Ако желае фактура, попълва търговска фирма, ЕИК, ИН по ЗДДС, МОЛ, адрес за фактура;

58.4. При натискане на бутон „Подаване на поръчката”, заявката за покупка на стока през интернет магазина се счита за извършена.

59. Заявката за покупка се счита за приета от онлайн магазина след изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: наименование, адрес на управление, е-mail адрес и данни за кореспонденция на „Финанс-БГ” ЕООД, както и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия, информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка, правото на Клиента – Потребител да се откаже от направената поръчка, условията и начина за упражняването на това право.

60. След получаване на поръчката от GADGETS.BG се извършва проверка на посочения e-mail или телефон за валидността й чрез потвърждаване на поръчката и адреса, на който да бъде доставена стоката. При плащане по начин, различен от „Плащане при получаване” се счита, че поръчката е потвърдена с извършване на плащането.

61. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността по посочения в т. 69 начин. Обработката на поръчката започва с потвърждаването й.

62. Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

62.1. при доставката - в брой от Клиента или от трето лице от името на Клиента;

62.2. по банков път по банкова сметка на „Финанс-БГ” ЕООД;

62.3. с кредитна и дебитна карта;

62.4. чрез системи за онлайн разплащания (epay.bg, Paypal и др.);

62.5. по всеки друг указан в Сайта начин;

62.6. При поръчка над 5000 лв. се приемат плащания само по банков път или с вноска по банковата сметка на Продавача.

63. С избора на начин на плащане, предвиден в т. 71, Клиентът – потребител по Закона за защита на потребителите, изявява съгласие за извършване на авансово плащане на стоките по смисъла на чл. 53, ал.1 от Закона.

64. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „Финанс-БГ” ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

65. При липса на възможност за изпълнение на задълженията на „Финанс-БГ” ЕООД, поради това, че не разполага със заявената за закупуване стока, в посочения при подаване на поръчката срок, „Финанс-БГ” ЕООД уведомява Клиента за изчерпването й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща. В тези случаи „Финанс-БГ” ЕООД се прилагат разпоредбите на т. 5.15 от настоящите Общи условия.

66. „Финанс-БГ” ЕООД издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил стока и/или услуга, предлагана на Сайта. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път с електронна поща или чрез качването й в профила му. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в профила си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

 

Раздел ІХ. ПРОМЕНИ

67. „Финанс-БГ” ЕООД си запазва правото да изменя Общите условия за предоставяне на предлаганите услуги по всяко време, като датата на актуализацията ще бъде ясно посочена. Потребителите следва да се запознаят с настъпилите изменения, тъй като те са обвързващи за тях.

68. При извършване на промени в Общите условия, „Финанс-БГ” ЕООД се задължава да уведоми Клиента като изпрати на посочения от него адрес на електронна поща или публикува на видно място в GADGETS.BG или в Клиентския му профил съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.

69. Ако в рамките на срока по т. 77 Клиентът не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.

70. Ако Клиентът заяви, че отхвърля промените, се счита, че не желае да използва GADGETS.BG в бъдеще и Потребителският му профил ще бъде изтрит след получаване на изричното изявление за отхвърляне. Изявлението за отхвърляне следва да бъде изпратено до „Финанс-БГ” ЕООД по електронна поща на адрес: info@GADGETS.BG.

71. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и „Финанс-БГ” ЕООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по т. 77 поръчка за покупка на стока.

 

Раздел X. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

72. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

73. Страните декларират, че в случай че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да води до недействителност на Общите условия, на други клаузи или техни части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на приложимия закон или установената практика.

74. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от Общите условия, включително спорове, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в тях или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София.

75. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта GADGETS.BG и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

76. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Πpилoжeниe № 1 - Cтaндapтeн фopмyляp зa yпpaжнявaнe пpaвoтo нa oтĸaз oт дoгoвopa

 

Cтaндapтeн фopмyляp зa yпpaжнявaнe пpaвoтo нa oтĸaз oт дoгoвopa:

(пoпълнeтe и изпpaтeтe нacтoящия фopмyляp eдинcтвeнo aĸo жeлaeтe дa ce oтĸaжeтe oт дoгoвopa)

 

– Дo „Финанс-БГ“ ЕOOД, EИK 131473696, cъc ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: гp. Бългapия, гp. Coфия, yл. Кумата 75Е, вх.Б:

– C нacтoящoтo yвeдoмявaм/yвeдoмявaмe*, чe ce oтĸaзвaм/oтĸaзвaмe* oт cĸлючeния oт мeн/нac* дoгoвop зa пoĸyпĸa нa cлeднитe cтoĸи*/зa пpeдocтaвянe нa cлeднaтa ycлyгa*

– Πopъчaнo нa*/пoлyчeнo нa*

– Имe нa пoтpeбитeля/итe

– Aдpec нa пoтpeбитeля/итe

– Πoдпиc нa пoтpeбитeля/итe (caмo в cлyчaй, чe нacтoящият фopмyляp e нa xapтия)

– Дaтa

 

------------------------------------------------------

 

* Heнyжнoтo ce зaчepтaвa.

 

 

 

Πpилoжeниe № 2 - Инфopмaция oтнocнo yпpaжнявaнe пpaвoтo нa oтĸaз oт дoгoвopa

Инфopмaция oтнocнo yпpaжнявaнe пpaвoтo нa oтĸaз oт дoгoвopa

 

Стандартни указания за отказ:

І. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

ІІ. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

ІІІ. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите „Финанс-БГ“ ЕООД и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт GADGETS.BG. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

ІV. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Bиe тpябвa дa пoeмeтe пpeĸитe paзxoди пo вpъщaнe нa cтoĸитe. Paзxoдитe ce oчaĸвa дa нe нaдвишaт пpиблизитeлнo cyмaтa зa дocтaвĸaтa или cтaндapтнaтa ĸypиepcĸa ycлyгa.

Bиe oтгoвapятe eдинcтвeнo зa нaмaлявaнe cтoйнocттa нa cтoĸитe вcлeдcтвиe нa изпpoбвaнeтo им, paзличнo oт нeoбxoдимoтo зa ycтaнoвявaнe нa тяxнoтo ecтecтвo, xapaĸтepиcтиĸи и дoбpo фyнĸциoниpaнe.

 

 

Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителя на „Финанс-БГ” ЕООД и влизат в сила считано от 01.04.2017 г. и са изменени на 23.05.2018 г.

Нагоре